Еколошка секција

Екололошка чајанка
18. marta 2015.
Природа и друштво 4.разред
23. marta 2015.

Еколошка секција

„ЕКОЂАЦИ“

Еколошка секција  “Екођаци” ОШ „Вељко Влаховић“ Крушчић основана је школске 2011./2012. године ради развијања еколошке свести и еколошке савести ученика – еколошки пожељног понашања у складу са принципима одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину, природу и биодиверзитет.

ЦИЉЕВИ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ:

– развијање љубави према природи, схватање значаја очувања здраве планете кроз развој хармоничног односа између човека и природе;

– развијање позитивног односа према животној средини  (свести да је свако појединачно одговоран за стање у животној средини);

– развијање еколошке културе деце  (еколошки прихватљивог – пожељног понашања),  стицање основних знања о екологији и еколошком раду, примени еколошких знања;

– упознавање са основним проблемима угрожавања животне средине,  појединих њених делова и принципа њихове заштите;

– развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити, обнови и унапређивању животне средине.

Секција окупља све заинтересоване ученике од В до ВИИИ  разреда .

Садржаји рада еколошке секције проистичу из проблематике којом се екологија као наука бави, али и неопходних активности које се морају предузети ради заштите и унапређивања животне средине.

Активности се одвијају по годишњем плану рада који се израђује на почетку сваке школске године.

У учионици се одржавају предавања о неким појавама и процесима, договара о раду, дају задаци, прикупљају подаци са интернета и из стручне литературе, врше огледи, сумирају резултати…

Истраживачки рад се изводи ван школског простора, у природи (у непосредном окружењу, на излетима…). Подстиче се и развија дечја радозналост и креативност, развијају правилни ставови и критичко мишљење.

Основни циљ рада еколошке секције је рад на формирању еколошке свести. Усвајањем еколошких знања формирају се еколошки ставови који воде ка еколошком понашању.

Наравно да није довољно поседовати само свест о степену и последицама загађености животне средине. Треба поседовати свест  али и савест да не чинимо оно за шта поуздано знамо да загађује и нарушава животну средину.

Важан циљ који се жели постићи је да деца развију љубав према природи, како би спознала законитости природе, како би дошла до конкретних предлога зашто и како сачувати природу (како заштитити, обновити и унапредити животну средину).  Свесни чињенице да су и сами део те природе, почеће еколошки да мисле и тако да се понашају. То значи да ће водити рачуна о последицама свог понашања. Човек који еколошки мисли је свестан тога да је његов утицај на природу и користан и штетан и да зато мора да је штити и негује правилано однос према њој.

Све што чинимо данас веома је важно за будућност свих нас. Зато чланови еколошке секције: обележавају значајне датуме у области екологије и заштите животне средине у складу са „еко календаром“, користе сваку прилику да говоре о проблемима очувања животне средине и значају екологије,  уређују учионицу,  простор испред школе,  школско двориште,  одржавају зелене површине,  саде и негују цвеће и дрвеће,  сакупљају опало лишће,  праве кућице за птице и хранилице,  штеде енергију, сакупљају секундарне сировине -лименке,  рециклирају…

Успоставили смо сарадњу са Рецан Фондом за повраћај и рециклажу лименки, Друштвом за заштиту животиња Ђурђево, Покретом Горана из Куле.