Ekološka sekcija

Ekolološka čajanka
18. marta 2015.
Priroda i društvo 4.razred
23. marta 2015.

Ekološka sekcija

„EKOĐACI“

Ekološka sekcija  “Ekođaci” OŠ „Veljko Vlahović“ Kruščić osnovana je školske 2011./2012. godine radi razvijanja ekološke svesti i ekološke savesti učenika – ekološki poželjnog ponašanja u skladu sa principima održivosti, etičnosti i prava budućih generacija na očuvanu životnu sredinu, prirodu i biodiverzitet.

CILjEVI EKOLOŠKE SEKCIJE:

– razvijanje ljubavi prema prirodi, shvatanje značaja očuvanja zdrave planete kroz razvoj harmoničnog odnosa između čoveka i prirode;

– razvijanje pozitivnog odnosa prema životnoj sredini  (svesti da je svako pojedinačno odgovoran za stanje u životnoj sredini);

– razvijanje ekološke kulture dece  (ekološki prihvatljivog – poželjnog ponašanja),  sticanje osnovnih znanja o ekologiji i ekološkom radu, primeni ekoloških znanja;

– upoznavanje sa osnovnim problemima ugrožavanja životne sredine,  pojedinih njenih delova i principa njihove zaštite;

– razvijanje svesti o potrebi i mogućnostima ličnog angažovanja u zaštiti, obnovi i unapređivanju životne sredine.

Sekcija okuplja sve zainteresovane učenike od V do VIII  razreda .

Sadržaji rada ekološke sekcije proističu iz problematike kojom se ekologija kao nauka bavi, ali i neophodnih aktivnosti koje se moraju preduzeti radi zaštite i unapređivanja životne sredine.

Aktivnosti se odvijaju po godišnjem planu rada koji se izrađuje na početku svake školske godine.

U učionici se održavaju predavanja o nekim pojavama i procesima, dogovara o radu, daju zadaci, prikupljaju podaci sa interneta i iz stručne literature, vrše ogledi, sumiraju rezultati…

Istraživački rad se izvodi van školskog prostora, u prirodi (u neposrednom okruženju, na izletima…). Podstiče se i razvija dečja radoznalost i kreativnost, razvijaju pravilni stavovi i kritičko mišljenje.

Osnovni cilj rada ekološke sekcije je rad na formiranju ekološke svesti. Usvajanjem ekoloških znanja formiraju se ekološki stavovi koji vode ka ekološkom ponašanju.

Naravno da nije dovoljno posedovati samo svest o stepenu i posledicama zagađenosti životne sredine. Treba posedovati svest  ali i savest da ne činimo ono za šta pouzdano znamo da zagađuje i narušava životnu sredinu.

Važan cilj koji se želi postići je da deca razviju ljubav prema prirodi, kako bi spoznala zakonitosti prirode, kako bi došla do konkretnih predloga zašto i kako sačuvati prirodu (kako zaštititi, obnoviti i unaprediti životnu sredinu).  Svesni činjenice da su i sami deo te prirode, počeće ekološki da misle i tako da se ponašaju. To znači da će voditi računa o posledicama svog ponašanja. Čovek koji ekološki misli je svestan toga da je njegov uticaj na prirodu i koristan i štetan i da zato mora da je štiti i neguje pravilano odnos prema njoj.

Sve što činimo danas veoma je važno za budućnost svih nas. Zato članovi ekološke sekcije: obeležavaju značajne datume u oblasti ekologije i zaštite životne sredine u skladu sa „eko kalendarom“, koriste svaku priliku da govore o problemima očuvanja životne sredine i značaju ekologije,  uređuju učionicu,  prostor ispred škole,  školsko dvorište,  održavaju zelene površine,  sade i neguju cveće i drveće,  sakupljaju opalo lišće,  prave kućice za ptice i hranilice,  štede energiju, sakupljaju sekundarne sirovine -limenke,  recikliraju…

Uspostavili smo saradnju sa Recan Fondom za povraćaj i reciklažu limenki, Društvom za zaštitu životinja Đurđevo, Pokretom Gorana iz Kule.