Закони

Закон о основном образовању и васпитању
Закон о основама система образовања и васпитања

Правилници

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у свања наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа
Правилник о спровођењу поступка набавке наруџбеницом
Правилник о стручном усавршавању
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ОШ “Вељко Влаховић“
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Обрасци

Вредновање појединачних предмета/области
Извештај о стручном усавршавању
Лични план стручног усавршавања